Lidmaatschap opzeggen

Het gebeurt niet vaak, maar het kan uiteraard voorkomen dat je het lidmaatschap wil opzeggen. Indien dit het geval is, kun je het lidmaatschap opzeggen volgens de statuten Artikel 8.

Deze statuten zijn als volgt: (deze tekst is hetzelfde gehouden)

1. Wanneer het lidmaatschap vier weken voor het einde van het verenigingsjaar niet is opgezegd wordt het stilzwijgend geacht voor een jaar te zijn verlengd.
2. Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting uit het lidmaatschap;

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur per email naar: ofni.[antispam].@noordzuidnieuwkoop.nl. Indien mogelijk met vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
Opzegging door een lid kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten van het lidmaatschap als bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn·verplichtingen niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging namens de vereniging staat betrokkene beroep open bij de algemene vergadering, binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de kennisgeving.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid handelt in strijd met de statuten en reglementen der vereniging, de goede naam der vereniging schaadt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekend schrijven in kennis gesteld.
6. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit van de algemene vergadering waarbij de financiële verplichtingen der leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
8. Het lidmaatschap van gezins- en jeugdleden en van begunstigers kan te allen tijde door wederzijdse opzegging worden beëindigd met inachtname van het gestelde in lid 6 en 7 van dit artikel. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Hierbij is rekening te houden Artikel 14.1
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 

WSV Noord-Zuid Nieuwkoop

Noord-Zuid is een watersportvereniging die het plezier, de lol en competitie rondom het zeilen en actief op het water zijn wil versterken en verspreiden. We nodigen je van harte uit om hier een onderdeel van te zijn!

 
noordzuid-logo-wit

Contact info

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875