Havenreglement

 
 

Havenreglement WV Noord-Zuid Nieuwkoop

Jachthaven
1. Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan de bij de WV Noord Zuid in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de bebouwing en andere constructies.
Havenmeester
2. De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.
2.1 Hij wijst de passanten hun ligplaats, de daarvoor geldende vergoeding en draagt de geïnde gelden af aan het bestuur. Hij registreert de binnengekomen passanten en geïnde liggelden.
2.2 Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij houdt hiervoor een journaal bij waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden genoteerd.
3. In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenmeester, na overleg met het bestuur, het recht de vaartuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden.
4. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
Ligplaatsen
5. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden, buitengewone- of aspirant-leden van de vereniging.
6. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan.
7. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten.
8.1 Eigenaren of gebruikers zijn verplicht vertrek van hun vaartuig en vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid van meer dan 24 uur, bij de havenmeester te melden.
8.2 De havenmeester is bevoegd aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats toe te wijzen als in reeds verhuurde ligplaatsen of andere plaatsen ruimte is.
9. Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander vaartuig langszij hun vaartuig afmeert.
10. Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan mits de boot niet gedeeltelijk buiten de box uitsteekt.
11. De eigenaar / gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig onderwerpt hij zich aan de bepalingen van het havenreglement.
Vaartuigen
12. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat en van de juiste afmeting te zijn. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.
13. De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen de naam van het schip goed leesbaar te voeren.
Veiligheid
14. Het gebruik van elektriciteit via de in de haven aanwezige aansluitpunten is toegestaan na betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. Het maximaal aan te sluiten elektrisch vermogen moet in overleg met de havenmeester bepaald worden. De stroomafname is slechts toegestaan indien een losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.
15. Het gebruik van de helling / kraan geschiedt na toestemming en op aanwijzing van de havenmeester en tegen betaling van de daarvoor gestelde vergoeding.
16. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie- of benzine brand, aan boord bevindt.
Verbodsbepalingen
17. Het is verboden:
17.1 in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling aan de havenmeester.
17.2 een vaste of semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van de steiger naar het vaartuig, zonder toestemming van de havenmeester.
17.3 stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet en bilgewater, alsook voor huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
17.4 stoffen als onder 17.3 beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
17.5 een in het water lozend toilet aan boord te gebruiken binnen de jachthaven.
17.6 op enige wijze schadelijke stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven.
17.7 huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen, tenzij anders aangegeven.
17.8 drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s, tenzij het afspoelen van vaartuigen betreft in havens aan zoutwater.
17.9 constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.
17.10 steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren
17.11 goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester.
17.12 auto’s langer dan 24 uur op de terreinen te parkeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.
17.13 vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
17.14 in de haven: - te zwemmen of te vissen
- de plankzeil sport te beoefenen
- op de taluds te lopen
- met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen
- sneller dan 3 km/uur te varen
- in de jachthaven met bij- of volgboten te spelevaren.
17.15 te parkeren, zich te bevinden en/of te lopen op de hellingbaan anders dan voor het te water laten of het er uit halen van vaartuigen.
17.16 in de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming van het bestuur.
17.17 in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten met behulp van een schuurmachine tenzij deze is aangesloten op een mechanische stofafzuiging waarbij het vrijkomende schuurstof in een stofzak wordt opgevangen.
17.18 in de jachthaven handelingen te verrichten bij het onderhouden, repareren en afspuiten van pleziervaartuigen, het repareren, onderhouden en behandelen van de oppervlakte van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, wanneer daarbij vloeistoffen vrij kunnen komen tenzij dit gebeurt boven een bodembeschermende voorziening.
17.19 in de jachthaven een romp onder de waterlijn onder hoge druk te reinigen tenzij dit geschiedt boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Tevens moet het reinigen zo gebeuren dat er geen afvalwater buiten de vloeistofdichte vloer of verharding terecht komt. Windwerende voorzieningen moeten worden gebruikt wanneer het nodig is om verwaaiing van afvalwater of afvalstoffen te voorkomen.

Aansprakelijkheid
18. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel of schade toegebracht aan personen en/of goederen van personen, door welke oorzaak dan ook.
19. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook.
20. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van de leden.
Geschillen
21. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerst sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen.
22. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.
23. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Juni 2011


Naam: Haven Regelement WSV Noord-Zuid  Download
Type: pdf
Grootte: 87 kB
 

Informatie:

ING Bank Nieuwkoop:  IBAN: NL71 INGB 0652 5616 83

t.n.v. Penningmeester W.S.V. Noord-Zuid Nieuwkoop

KvK: 40446075

 
noordzuid-logo-wit

Locatie en telefoon:

Molenpad 5
2421 BX
Nieuwkoop
+31(0)172-574875  (alleen tijdens evenementen)